HOT SALE 제품


가로 잔디 :

1. 2.
색상 : 3 색 색상 : 4 색
모양 : 줄기 모양 모양 : 줄기 모양
높이 : 35mm 높이 : 40mm
게이지 : 3/8 인치 게이지 : 3/8 인치
밀도 : 16800 turfs / sqm 밀도 : 16800 turfs / sqm

Landscape Grass.jpgLANDSCAPE GRASS.jpg

Landscape Grass.jpg


축구 잔디 :

1. 2.
색상 : 2 색 색상 : 2 색
모양 : 줄기 모양 모양 : S 모양
높이 : 50mm 높이 : 50mm
게이지 : 3/4 인치 게이지 : 5/8 인치
밀도 : 10600 turfs / sqm 밀도 : 10080 turfs / sqm


Landscape Grass.jpgLandscape Grass.jpg

Landscape Grass.jpg


테니스 잔디 :

1. 2.
색상 : 짙은 녹색 파란색
높이 : 10mm 높이 : 12mm
게이지 : 3/16 인치 게이지 : 3/16 인치
밀도 : 50400 turfs / sqm 밀도 : 48300 turfs / sqm


Green tennis grass.jpgBlue tennis grass.jpg

tennis-court.jpg